Lille - privat - 0-6 år

Den styrkede Læreplan

Om Børnehuset Skovgården

Børnehuset Skovgården ligger på Skovgårdsvej, en sidevej til Herningvej.

Institutionen blev oprettet som selvejende børnehave i 1966 af Dansk Røde Kors, som ønskede at hjælpe kvinderne i Holstebro ud på arbejdsmarkedet. Børnehaven Røde Kors blev i 2013 overtaget af Holstebro Kommune, som så lukkede børnehaven som kommunal institution i 2015.

På dette tidspunkt tog forældregruppen initiativ til oprettelsen af den private institution Børnehuset Skovgården for at bevare et godt pasningstilbud til børn i trygge rammer i den sydlige del af Holstebro. Først som børnehave for 3-6 år, siden blev det for 2-6 år. I januar 2020 fik vi også en vuggestuegruppe, så det nu er en integreret institution for 0-6 år med plads til 6 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

 

Vi ønsker at tilbyde forældre mulighed for en mindre integreret institution, med de fordele det giver. Barnet kan gå fra vuggestue til børnehave i sit kendte miljø og med mulighed for en glidende overgang, hvor skiftet og omvæltningen ikke bliver så overvældende. Vi gør meget ud af at vi er én institution, som hjælper hinanden. Vi har traditioner og aktiviteter på tværs af vuggestue og børnehave samt aldersgrupper, så alle får et nært kendskab til hinanden. Børnehuset bygger på en tryg og omsorgsfuld dagligdag, i et støttende og udviklende miljø, med kompetente og reflekterende voksne.

 

Vi vil i samarbejde med barnets forældre arbejde for, at barnet udvikler sig til et selvstændigt og aktivt menneske, som kan indgå i socialt samspil med andre og derved skabe sig en god tilværelse.

Vi vil gerne "sende" barnet videre til skolen med kompetencer til at kunne klare sig. Dvs. de skal være selvhjulpne. De skal kunne gøre sig sprogligt forståelige samt kunne håndtere konflikter med andre børn og voksne på en alderssvarende måde.

Nogle af forskellene på private og kommunale institutioner

Som privat daginstitution har vi vores egen venteliste. Vi er ikke en del af kommunens pladsanvisning.

Børnehusets bestyrelse fastsætter forældrebetalingens størrelse.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for personalet i en privat institution. I de kommunale institutioner er det kommunen der er arbejdsgiver.

De kommunale institutioner har ferielukket i 5 uger om året, som privat institution bestemmer vi selv hvor mange og hvilke lukkedage vi vil have.

De kommunale daginstitutioner har en vippenormering, der gør at de i perioder kan være flere børn end de er normeret til. Som privat institution kan vi maksimalt have det antal børn vi er normeret til.

Som privat daginstitution får vi de samme tilskud fra kommunen som de kommunale daginstitutioner.

Vi kan, på lige fod med de kommunale daginstitutioner, trække viden fra kommunens PPR til eksemplvis børn med særlige behov.

Børnehuset Skovgårdens pædagogik

Børnehuset Skovgården er en mindre, privat daginstitution, som sætter børnenes behov først. Vi tror på, at nærhed og tryghed skaber de bedste rammer for børnenes udvikling.

I Børnehuset skovgården arbejder vi bevidst med at skabe stærke fællesskaber, både blandt børn, forældre og personale. Social inklusion er dermed den ene af de grundpiller som institutionens pædagogik er bygget på:

Man er socialt inkluderet ”når der i et konkret fællesskab regnes med én i den betydning, at ens bidrag værdsættes i det, man er sammen om.” [1]

Legen er den anden af institutionens grundpiller. Vi ved, at børnene udvikler vigtige kompetencer gennem leg. I Børnehuset Skovgården understøtter vi på forskellig vis børnenes leg ude såvel som inde, fordi børnene herigennem

  • udvikler færdigheder for krop og hjerne
  • får spænding og udfordring
  • får positive sanseoplevelser
  • skaber mening og sammenhæng

I Børnehuset Skovgården sikrer vi, at det enkelte barn bliver set og hørt, og at alle børn bliver inkluderet i meningsfulde fællesskaber uanset baggrund og forudsætninger.

[1] Larsen, M. B. (2009). Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer. I: C. Pedersen (red.), Inklusionens pædagogik – fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen (s. 79-104). København: Hans Reitzels forlag. Side 79.

Tryk her, for at få den fulde læreplan.